Stanovy TK TSRM

 

Stanovy

Tenisového klubu TSRM z.s.

 

Článek 1

Základní údaje o klubu

 

1.      Název: Tenisový klub TSRM z.s. (dále jen ,,Spolek“)

2.      Sídlo: Uherský Brod, Dolní Valy 541, PSČ 688 01

3.      Identifikační číslo: 021 704 77

 

Článek 2

Vznik spolku

 

1.      Spolek je dobrovolným a nezávislým sdružením občanů podle zákona č. 89/2012 Sb., občasnkého               zákoníku.

2.      Spolek vznikl dne.1.10.2013..registrací u Ministerstva vnitra České republiky pod číslem jednacím               VS/1- 1/94577/13-2

3.      Spolek je právnickou osobou.

 

Článek 3

 Účel spolku

 

1.      Účelem spolku je vytváření podmínek pro uspokojování potřeb jeho členů a dalších osob formou                   sportovního vyžití zejména v oblasti závodního a nezávodního tenisu.

2.      K naplnění tohoto poslání spolek zejména:

a.       organizuje a zajišťuje pro své členy možnost všestranného sportovního vyžití zejména formou               účelného využívání zařízení klubu závodními a nezávodními hráči v souladu s kapacitními                   možnostmi klubu.

b.      spolupracuje s ostatními sportovními a tělovýchovnými organizacemi zejména v oblasti                           zapojování  svých členů do jimi organizovaných a řízených soutěží

c.       chrání práva a oprávněné zájmy svých členů v oblasti činnosti provozované spolkem

d.      poskytuje služby pro veřejnost spočívající v organizování výuky dětských tenisových škol,                       organizování letní tenisových kurzů apod., popř. pronájmu tělovýchovných zařízení spolku

e.       k zajištění svého poslání provozuje samostatnou obchodní a marketinkovou činnost a za tím               účelem zřizuje svá hospodářská zařízení.

 

Článek 4

 Organizační struktura klubu

 

  Orgány klubu jsou:

1.      Členská schůze spolku

2.      Výbor spolku

 

Článek 5

Valná hromada

 

1.      Členská schůze. Je nejvyšším orgánem spolku.

2.      Svolává ji předseda výboru spolku nejméně jednou za rok.

3.      Mimořádná členská schůze může být svolána na žádost kteréhokoliv člena spolku. Svolává ji rovněž               předseda, místopředseda nebo člen výboru spolku.

4.       Ze zasedání členské schůze je pořizován zápis, který vyhotoví určený zapisovatel, ověřuje jej zvolený           člen spolku a schvaluje předseda výboru spolku a v jeho nepřítomnosti místopředseda spolku.

5.      Členská schůze je oprávněna přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku s               volebním právem. Rozhodnutí valné hromady je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina                       přítomných členů.

6.      Pokud se nedostaví nadpoloviční počet členů s hlasovacím právem je Členská schůze oprávněna               přijímat rozhodnutí dvoutřetinovou většinou přítomných členů spolku. Na této Členské schůzi nelze               volit, je možné pouze prodloužit mandát volených orgánů až o jeden rok. Rovněž nelze                   rozhodovat o ukončení činnosti či zániku spolku a o změně stanov.

7.      Členská schůze:

7.1.   schvaluje stanovy spolku a jejich změny

7.2.   volí a odvolává členy výboru spolku

7.3.   schvaluje plán činnosti a rozpočet spolku na období jednoho roku

7.4.   projednává zprávy o činnosti a hospodaření

7.5.   schvaluje druh, výši a způsob placení příspěvků členů spolku

7.6.   plní úkoly odvolacího orgánu proti rozhodnutí výboru spolku

7.7.   rozhoduje o zániku spolku a způsobu likvidace jeho majetku

 

Článek 6

Výbor spolku

 

1.      Výbor spolku je statutárním orgánem spolku. Je složen ze 3 volených členů spolku. Jeho funkční                   období je pětileté.

2.      Po svém zvolení členskou schůzí si členové výboru spolku na ustavující schůzi ze svého středu zvolí           předsedu a místopředsedu výboru spolku. V případě, že předseda výboru spolku z jakýchkoli důvodů           nemůže dočasně vykonávat svou funkci, přecházejí veškeré jeho kompetence na voleného                           místopředsedu spolku.

3.      Zasedání výboru spolku svolává jeho předseda, zpravidla jedenkrát měsíčně. Mimořádné zasedání               výboru spolku může být svoláno na žádost kteréhokoliv člena výboru.

4.      Vyžádá-li si to mimořádná situace, může se výbor spolku doplnit kooptací až do jedné třetiny svých               členů.

5.      Jednání výboru spolku řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru. Výbor spolku je           oprávněn přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je přijato,               hlasuje-li pro nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

6.      Výbor spolku zejména:

a.       zaujímá stanoviska ke všem zásadním rozhodnutím předsedy výboru a ruší rozhodnutí                        předsedy výboru, která jsou v rozporu s těmito stanovami, zájmy spolku, nebo jeho posláním

b.      vydává předpisy operativního charakteru a předkládá členské schůzi návrhy na vydání                       předpisů v její kompetenci.

c.       na návrh předsedy výboru schvaluje strukturu aparátu spolku a přijetí zaměstnanců do                       pracovněprávního vztahu ke spolku.

d.      plní další úkoly uložené členskou schůzí spolku.

7.      Členství ve výboru spolku zaniká:

a.       uplynutím doby, na kterou byli členové výboru zvoleni

b.      odvoláním z funkce

c.       vzdáním se funkce

d.      zánikem členství ve spolku

8.      Činnost spolku mezi zasedáními valné hromady řídí výbor spolku.

9.      Za spolek jedná navenek předseda nebo místopředseda výboru spolku. Podepisování za spolek se               provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis společně alespoň dva           členové výboru spolku.

10. Funkce předsedy a místopředsedy spolku končí:

a.       uplynutím doby, na kterou byli členové výboru spolku zvoleni

b.      vzdáním se funkce

c.       odvoláním z funkce

d.      zánikem členství ve spolku

 

Článek 7

 Členství ve spolku

 

1.    Členství ve spolku je dobrovolné, není závislé na členství v jiných organizacích a je nepřenosné.                  Členem spolku se může stát každá osoba, která má předpoklady podílet se na rozvoji                      činnosti spolku a souhlasí s těmito stanovami.

2.    Členství vzniká na základě písemné přihlášky za člena spolku. Členem spolku může být i nezletilá soba,          kterou zastupuje její zákonný zástupce. O přijetí nového člena nebo vyloučení stávajícího člena spolku          rozhoduje výbor spolku. Toto rozhodnutí může revidovat členská schůze.

3.    Člen spolku má právo:

        a. podílet se na činnosti spolku a využívat k tomu jeho zařízení

        b. volit, nezletilí prostřednictvím svého zákonného zástupce, a být volen od 18let věku do                   orgánů spolku

        c. prostřednictvím orgánů spolku rozhodovat o jeho činnost

4.    Člen spolku je povinen:

        a. aktivně se zúčastňovat činnosti spolku.

        b. chránit majetek spolku, pečovat o jeho zvelebování a rozšiřování

        c. platit na účet či do pokladny spolku stanovené příspěvky

        d. dodržovat stanovy spolku a plnit rozhodnutí přijatá orgány spolku

5.    Členství ve spolku zaniká:

        a. dobrovolným vystoupením

        b. vyškrtnutím

        c. vyloučením

        d. úmrtím fyzické nebo zánikem právnické osoby

        e. zánikem spolku bez právního nástupce

6.    Člen může na základě svého rozhodnutí kdykoliv vystoupit ze spolku. Členství zaniká uplynutím                     posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém bylo rozhodnutí o vystoupení písemně doručeno                 spolku, pokud není jinak upravený vnitřními předpisy klubu.

7.    Nesplní-li člen spolku stanovené podmínky členství do konce kalendářního roku, zaniká jeho členství             vyškrtnutím.

8.    Dopustí-li se člen takového jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím ve spolku, může výbor spolku         rozhodnout o jeho vyloučení. Toto rozhodnutí může revidovat členská schůze.

 

Článek 8

 Majetek a hospodaření

 

1.    Majetek klubu tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.

2.    Zdrojem majetku jsou zejména:

a.   příspěvky členů spolku

b.   příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti

c.   příjmy z vlastní hospodářské činnosti

d.   příspěvky a dotace od sportovních svazů a státních a samosprávných institucí

e.   státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob

f.   příjmy z reklamy

g.   majetek převedený do vlastnictví spolku členem spolku

i.    majetek převedený do vlastnictví spolku od jiných subjektů

j.    svépomocní a další činnosti spolku

k.   příjmy od sponzorů, dobročinné činnosti a dary

   l.     jiné příjmy

3.    Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu může disponovat předseda výboru spolku,                  místopředseda výboru spolku, případně výborem pověřená osoba.

4.    Osoby pověřené správou majetku uzavírají povinně smlouvy o odpovědnosti za schodek na svěřených          hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat a odpovědnost za ztrátu svěřených                              věcí. Podepsání této smlouvy je podmínkou pověření výkonem funkce. 

 

Článek 9

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

1.    Tyto stanovy Tenisového klubu TSRM byly schváleny členskou schůzí konanou dne 1.6.2014

     2.    Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení.

     3.    Změny a doplňky stanov spolku podléhají schválení členskou schůzí a zveřejněním ve veřejném rejstříku.

 

       V Uherském Brodě dne 1.6.2014