stanovy

Stanovy

 

Tenisového klubu TSRM, o. s.

 

 

Článek 1

Základní údaje o klubu

 

1.      Název: Tenisový klub TSRM, o.s. (dále jen ,,klub“)

2.      Sídlo: Uherský Brod, Dolní Valy 541, PSČ 688 01

3.      Identifikační číslo::

 

 

Článek 2

Vznik klubu

 

1.      Klub je dobrovolným a nezávislým sdružením občanů podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

2.      Klub vznikl dne 1.10.2013 registrací u Ministerstva vnitra České republiky pod číslem jednacím VS/1-1/94577/13-2

3.      Klub je právnickou osobou.

 

 

Článek 3

 Poslání a cíle klubu

 

1.      Posláním klubu je vytváření podmínek pro uspokojování potřeb jeho členů a dalších osob formou sportovního vyžití zejména v oblasti závodního a nezávodního tenisu.

2.      K naplnění tohoto poslání klub zejména:

a.       organizuje a zajišťuje pro své členy možnost všestranného sportovního vyžití zejména formou účelného využívání zařízení klubu závodními a nezávodními hráči v souladu s kapacitními možnostmi klubu.

b.      spolupracuje s ostatními sportovními a tělovýchovnými organizacemi zejména v oblasti zapojování svých členů do jimi organizovaných a řízených soutěží

c.       chrání práva a oprávněné zájmy svých členů v oblasti činnosti provozované klubem

d.      poskytuje služby pro veřejnost spočívající v organizování výuky dětských tenisových škol, organizování letní tenisových kurzů apod., popř. pronájmu tělovýchovných zařízení klubu

e.       k zajištění svého poslání provozuje samostatnou obchodní a marketinkovou činnost a za tím účelem zřizuje svá hospodářská zařízení.

 

 

 

 

Článek 4

 Organizační struktura klubu

 

O           Orgány klubu jsou:

1.      Valná hromada

2.      Výbor klubu

 

 

Článek 5

Valná hromada

 

1.      Valná hromada. Je nejvyšším orgánem klubu.

2.      Svolává ji předseda výboru klubu nejméně jednou za rok.

3.      Mimořádná valná hromada může být svolána na žádost kteréhokoliv člena klubu. Svolává ji rovněž předseda, místopředseda nebo člen výboru klubu.

4.       Ze zasedání valné hromady je pořizován zápis, který vyhotoví určený zapisovatel, ověřuje jej zvolený člen klubu a schvaluje předseda výboru klubu a v jeho nepřítomnosti místopředseda klubu.

5.      Valná hromada je oprávněna přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina členů klubu s volebním právem. Rozhodnutí valné hromady je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina  přítomných členů.

6.      Pokud se nedostaví nadpoloviční počet členů s hlasovacím právem je Valná hromada oprávněna přijímat rozhodnutí dvoutřetinovou většinou přítomných členů klubu. Na této valné hromadě nelze volit, je možné pouze prodloužit mandát volených orgánů až o jeden rok. Rovněž nelze rozhodovat o ukončení činnosti či zániku klubu a o změně stanov.

7.      Valná hromada:

7.1.   schvaluje stanovy klubu a jejich změny

7.2.   volí a odvolává členy výboru klubu

7.3.   schvaluje plán činnosti a rozpočet klubu na období jednoho roku

7.4.   projednává zprávy o činnosti a hospodaření

7.5.   schvaluje druh, výši a způsob placení příspěvků členů klubu

7.6.   plní úkoly odvolacího orgánu proti rozhodnutí výkonného výboru klubu

7.7.   plní úkoly revizního orgánu na kontrolu činnosti a hospodaření klubu

7.8.   rozhoduje o zániku klubu a způsobu likvidace jeho majetku

 

 

Článek 6

Výbor klubu

 

1.      Výbor klubu je statutárním orgánem klubu. Je složen ze 3 volených členů klubu. Jeho funkční období je čtyřleté.

2.      Po svém zvolení valnou hromadou si členové výboru klubu na ustavující schůzi ze svého středu zvolí předsedu a místopředsedu výboru klubu. V případě, že předseda výboru klubu z jakýchkoli důvodů nemůže dočasně vykonávat svou funkci, přecházejí veškeré jeho kompetence na voleného místopředsedu klubu.

3.      Zasedání výboru klubu svolává jeho předseda, zpravidla jedenkrát měsíčně. Mimořádné zasedání výboru klubu může být svoláno na žádost kteréhokoliv člena výboru.

4.      Vyžádá-li si to mimořádná situace, může se výbor klubu doplnit kooptací až do jedné třetiny svých členů.

5.      Jednání výboru klubu řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru. Výbor klubu je oprávněn přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

6.      Výbor klubu zejména:

a.       zaujímá stanoviska ke všem zásadním rozhodnutím předsedy výboru a ruší rozhodnutí předsedy výboru, která jsou v rozporu s těmito stanovami, zájmy klubu, nebo jeho posláním

b.      vydává předpisy operativního charakteru a předkládá valné hromadě návrhy na vydání předpisů v její kompetenci.

c.       na návrh předsedy výboru schvaluje strukturu aparátu klubu a přijetí zaměstnanců do pracovněprávního vztahu ke klubu.

d.      plní další úkoly uložené valnou hromadou klubu.

7.      Členství ve výboru klubu zaniká:

a.       uplynutím doby, na kterou byli členové výboru zvoleni

b.      odvoláním z funkce

c.       vzdáním se funkce

d.      zánikem členství v klubu

8.      Činnost klubu mezi zasedáními valné hromady řídí výbor klubu.

9.      Za klub jedná navenek předseda nebo místopředseda výboru klubu. Podepisování za klub se provádí tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu klubu připojí svůj podpis společně alespoň dva členové výboru klubu.

10. Funkce předsedy a místopředsedy klubu končí:

a.       uplynutím doby, na kterou byli členové výboru klubu zvoleni

b.      vzdáním se funkce

c.       odvoláním z funkce

d.      zánikem členství v klubu

 

 

 

Článek 7

 Členství v klubu

 

 1. Členství v klubu je dobrovolné. Členem klubu se může stát každá osoba, která má předpoklady podílet se na rozvoji činnosti klubu a souhlasí s těmito stanovami.
 2. Členství vzniká na základě písemné přihlášky za člena klubu. Členem klubu může být i nezletilá soba, kterou zastupuje její zákonný zástupce. O přijetí nového člena nebo vyloučení stávajícího člena klubu rozhoduje výbor klubu. Toto rozhodnutí může revidovat valná hromada.
 3. Člen klubu má právo:
  1. podílet se na činnosti klubu a využívat k tomu jeho zařízení
  2. volit, nezletilí prostřednictvím svého zákonného zástupce, a být volen od 18let věku do orgánů klubu
  3. prostřednictvím orgánů klubu rozhodovat o jeho činnost
 4. Člen klubu je povinen:
 5. aktivně se zúčastňovat činnosti klubu.
 6. chránit majetek klubu, pečovat o jeho zvelebování a rozšiřování
 7. platit na účet či do pokladny klubu stanovené příspěvky
 8. dodržovat stanovy klubu a plnit rozhodnutí přijatá orgány klubu
 9. vystoupením
 10. vyškrtnutím
 11. vyloučením
 12. úmrtím fyzické nebo zánikem právnické osoby
 13. zánikem klubu
 14. Členství v klubu zaniká:
 15. Člen může na základě svého rozhodnutí kdykoliv vystoupit z klubu. Členství zaniká uplynutím posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém bylo rozhodnutí o vystoupení písemně doručeno klubu, pokud není jinak upravený vnitřními předpisy klubu.
 16. Nesplní-li člen klubu stanovené podmínky členství do konce kalendářního roku, zaniká jeho členství vyškrtnutím.
 17. Dopustí-li se člen takového jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím v klubu, může výbor klubu rozhodnout o jeho vyloučení. Toto rozhodnutí může revidovat valná hromada.

 

 

Článek 8

 Majetek a hospodaření

 

 1. Majetek klubu tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
 2. Zdrojem majetku jsou zejména:

a.   příspěvky členů klubu

b.   příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti

c.   příjmy z vlastní hospodářské činnosti

d.   příspěvky a dotace od sportovních svazů

e.   státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob

f.   příjmy z reklamy

g.   majetek převedený do vlastnictví klubu členem klubu

i.    majetek převedený do vlastnictví klubu od jiných subjektů

j.    brigádnické a další činnosti klubu

k.   příjmy od sponzorů, dobročinné činnosti a dary

l.     jiné příjmy

 1. Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu může disponovat předseda výboru klubu, místopředseda výboru klubu, případně výborem pověřená osoba.

4.      Osoby pověřené správou majetku uzavírají povinně smlouvy o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat a odpovědnost za ztrátu svěřených věcí. Podepsání této smlouvy je podmínkou pověření výkonem funkce. 

 

 

Článek 9

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

 1. Tyto stanovy Tenisového klubu TSRM, o. s. byly schváleny přípravným výborem dne 20.9.2013

2.            Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich registrace Ministerstvem vnitra ČR.

3.            Změny a doplňky stanov klubu podléhají schválení valné hromady  a registrace Ministerstvem vnitra ČR.

 

 

 

              V Uherském Brodě dne 20.9.2013

 

 

 

 Za přípravný výbor  Tenisového klubu TSRM, o. s.

 

 

Roman Mego                                       ……………………………………….

 

Ing. Vladimír Vaculík                        ………………………………….........

 

Rostislav Mahdal                               ………………………………………..