Stanovy

Tenisového klubu TSRM z.s.

 

Článek 1

Základní údaje o klubu

 

1.      Název: Tenisový klub TSRM z.s. (dále jen ,,Spolek“)

2.      Sídlo: Uherský Brod, Dolní Valy 541, PSČ 688 01

3.      Identifikační číslo: 021 704 77

 

Článek 2

Vznik spolku

 

1.      Spolek je dobrovolným a nezávislým sdružením občanů podle zákona č. 89/2012 Sb., občasnkého zákoníku.

2.      Spolek vznikl dne.1.10.2013..registrací u Ministerstva vnitra České republiky pod číslem jednacím                                         VS/1- 1/94577/13-2

3.      Spolek je právnickou osobou.

 

Článek 3

 Účel spolku

 

1.      Účelem spolku je vytváření podmínek pro uspokojování potřeb jeho členů a dalších osob formou                                              sportovního vyžití zejména v oblasti závodního a nezávodního tenisu.

2.      K naplnění tohoto poslání spolek zejména:

a.       organizuje a zajišťuje pro své členy možnost všestranného sportovního vyžití zejména formou účelného                         využívání  zařízení klubu závodními a nezávodními hráči v souladu s kapacitními možnostmi klubu.

b.      spolupracuje s ostatními sportovními a tělovýchovnými organizacemi zejména v oblasti                                                     zapojování  svých členů do jimi organizovaných a řízených soutěží

c.       chrání práva a oprávněné zájmy svých členů v oblasti činnosti provozované spolkem

d.      poskytuje služby pro veřejnost spočívající v organizování výuky dětských tenisových škol,                                              organizování letní tenisových kurzů apod., popř. pronájmu tělovýchovných zařízení spolku

e.       k zajištění svého poslání provozuje samostatnou obchodní a marketinkovou činnost a za tím účelem zřizuje svá             hospodářská zařízení.

 

Článek 4

 Organizační struktura klubu

 

  Orgány klubu jsou:

1.      Členská schůze spolku

2.      Výbor spolku

 

Článek 5

Valná hromada

 

1.      Členská schůze. Je nejvyšším orgánem spolku.

2.      Svolává ji předseda výboru spolku nejméně jednou za rok.

3.      Mimořádná členská schůze může být svolána na žádost kteréhokoliv člena spolku. Svolává ji rovněž                                      předseda, místopředseda nebo člen výboru spolku.

4.       Ze zasedání členské schůze je pořizován zápis, který vyhotoví určený zapisovatel, ověřuje jej zvolený člen spolku a                 schvaluje předseda výboru spolku a v jeho nepřítomnosti místopředseda spolku.

5.      Členská schůze je oprávněna přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku s volebním právem.            Rozhodnutí valné hromady je přijato, hlasuje-li pro ně nadpoloviční většina přítomných členů.

6.      Pokud se nedostaví nadpoloviční počet členů s hlasovacím právem je Členská schůze oprávněna přijímat rozhodnutí            dvoutřetinovou většinou přítomných členů spolku. Na této Členské schůzi nelze volit, je možné pouze prodloužit                        mandát volených orgánů až o jeden rok. Rovněž nelze rozhodovat o ukončení činnosti či zániku spolku a o                               změně stanov.

7.      Členská schůze:

7.1.   schvaluje stanovy spolku a jejich změny

7.2.   volí a odvolává členy výboru spolku

7.3.   schvaluje plán činnosti a rozpočet spolku na období jednoho roku

7.4.   projednává zprávy o činnosti a hospodaření

7.5.   schvaluje druh, výši a způsob placení příspěvků členů spolku

7.6.   plní úkoly odvolacího orgánu proti rozhodnutí výboru spolku

7.7.   rozhoduje o zániku spolku a způsobu likvidace jeho majetku

 

Článek 6

Výbor spolku

 

1.      Výbor spolku je statutárním orgánem spolku. Je složen ze 3 volených členů spolku. Jeho funkční období je pětileté.

2.      Po svém zvolení členskou schůzí si členové výboru spolku na ustavující schůzi ze svého středu zvolí předsedu                        a místopředsedu výboru spolku. V případě, že předseda výboru spolku z jakýchkoli důvodů nemůže dočasně                            vykonávat  svou funkci, přecházejí veškeré jeho kompetence na voleného místopředsedu spolku.

3.      Zasedání výboru spolku svolává jeho předseda, zpravidla jedenkrát měsíčně. Mimořádné zasedání  výboru                             spolku může být svoláno na žádost kteréhokoliv člena výboru.

4.      Vyžádá-li si to mimořádná situace, může se výbor spolku doplnit kooptací až do jedné třetiny svých  členů.

5.      Jednání výboru spolku řídí jeho předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda výboru. Výbor spolku je  oprávněn                  přijímat rozhodnutí, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro                                    nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

6.      Výbor spolku zejména:

a.       zaujímá stanoviska ke všem zásadním rozhodnutím předsedy výboru a ruší rozhodnutí  předsedy výboru, která             jsou v rozporu s těmito stanovami, zájmy spolku, nebo jeho posláním

b.      vydává předpisy operativního charakteru a předkládá členské schůzi návrhy na vydání  předpisů v její kompetenci.

c.       na návrh předsedy výboru schvaluje strukturu aparátu spolku a přijetí zaměstnanců do                                                  pracovněprávního vztahu ke spolku.

d.      plní další úkoly uložené členskou schůzí spolku.

7.      Členství ve výboru spolku zaniká:

a.       uplynutím doby, na kterou byli členové výboru zvoleni

b.      odvoláním z funkce

c.       vzdáním se funkce

d.      zánikem členství ve spolku

8.      Činnost spolku mezi zasedáními valné hromady řídí výbor spolku.

9.      Za spolek jedná navenek předseda nebo místopředseda výboru spolku. Podepisování za spolek se  provádí tak, že                k napsanému nebo vytištěnému názvu spolku připojí svůj podpis společně alespoň dva  členové výboru spolku.

10. Funkce předsedy a místopředsedy spolku končí:

a.       uplynutím doby, na kterou byli členové výboru spolku zvoleni

b.      vzdáním se funkce

c.       odvoláním z funkce

d.      zánikem členství ve spolku

 

Článek 7

 Členství ve spolku

 

1.    Členství ve spolku je dobrovolné, není závislé na členství v jiných organizacích a je nepřenosné.                                            Členem spolku se může stát každá osoba, která má předpoklady podílet se na rozvoji  činnosti spolku a souhlasí s                   těmito  stanovami.

2.    Členství vzniká na základě písemné přihlášky za člena spolku. Členem spolku může být i nezletilá soba,  kterou                       zastupuje její zákonný zástupce. O přijetí nového člena nebo vyloučení stávajícího člena spolku  rozhoduje výbor                   spolku. Toto rozhodnutí může revidovat členská schůze.

3.    Člen spolku má právo:

        a. podílet se na činnosti spolku a využívat k tomu jeho zařízení

        b. volit, nezletilí prostřednictvím svého zákonného zástupce, a být volen od 18let věku do  orgánů spolku

        c. prostřednictvím orgánů spolku rozhodovat o jeho činnost

4.    Člen spolku je povinen:

        a. aktivně se zúčastňovat činnosti spolku.

        b. chránit majetek spolku, pečovat o jeho zvelebování a rozšiřování

        c. platit na účet či do pokladny spolku stanovené příspěvky

        d. dodržovat stanovy spolku a plnit rozhodnutí přijatá orgány spolku

5.    Členství ve spolku zaniká:

        a. dobrovolným vystoupením

        b. vyškrtnutím

        c. vyloučením

        d. úmrtím fyzické nebo zánikem právnické osoby

        e. zánikem spolku bez právního nástupce

6.    Člen může na základě svého rozhodnutí kdykoliv vystoupit ze spolku. Členství zaniká uplynutím  posledního dne                      kalendářního měsíce, ve kterém bylo rozhodnutí o vystoupení písemně doručeno  spolku, pokud není jinak upravený              vnitřními předpisy klubu.

7.    Nesplní-li člen spolku stanovené podmínky členství do konce kalendářního roku, zaniká jeho členství                                      vyškrtnutím.

8.    Dopustí-li se člen takového jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím ve spolku, může výbor spolku rozhodnout o              jeho vyloučení. Toto rozhodnutí může revidovat členská schůze.

 

Článek 8

 Majetek a hospodaření

 

1.    Majetek klubu tvoří finanční fondy, hmotný a nehmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.

2.    Zdrojem majetku jsou zejména:

a.   příspěvky členů spolku

b.   příjmy z tělovýchovné, kulturní a společenské činnosti

c.   příjmy z vlastní hospodářské činnosti

d.   příspěvky a dotace od sportovních svazů a státních a samosprávných institucí

e.   státní příspěvky, dotace od ČSTV a jiných organizací a osob

f.   příjmy z reklamy

g.   majetek převedený do vlastnictví spolku členem spolku

i.    majetek převedený do vlastnictví spolku od jiných subjektů

j.    svépomocní a další činnosti spolku

k.   příjmy od sponzorů, dobročinné činnosti a dary

   l.     jiné příjmy

3.    Finančními prostředky v rámci schváleného rozpočtu může disponovat předseda výboru spolku,                                            místopředseda výboru spolku, případně výborem pověřená osoba.

4.    Osoby pověřené správou majetku uzavírají povinně smlouvy o odpovědnosti za schodek na svěřených  hodnotách,                   které je zaměstnanec povinen vyúčtovat a odpovědnost za ztrátu svěřených věcí. Podepsání této smlouvy je                           podmínkou  pověření výkonem funkce. 

 

Článek 9

Přechodná a závěrečná ustanovení

 

1.    Tyto stanovy Tenisového klubu TSRM byly schváleny členskou schůzí konanou dne 1.5.2014

     2.    Stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení.

     3.    Změny a doplňky stanov spolku podléhají schválení členskou schůzí a zveřejněním ve veřejném rejstříku.

 

       V Uherském Brodě dne 10.6.2014