Prováděcí předpis ČTS

Vytvoření přístupu pro registrované hráče is.cztenis.cz/pristup/rh.php
Vytvoření přístupu pro hráče baby a minitenisu is.cztenis.cz/pristup/index.php
 
 
Prováděcí předpis k registračnímu a přestupnímu řádu ČTS
PŘECHOD REGISTRACÍ ČTS NA „ON LINE“ SYSTÉM
    
    Počínaje dnem 1. 10. 2014 přešly registrace ČTS a veškerá s tím spojená agenda
pod „on line“ systém. On line registrační systém je spuštěn pouze pro hráče s českým
státním občanstvím, hráči EU a ostatní zahraniční se registrují stávajícím způsobem,
prostřednictvím úseku registrací ČTS.
    
    On line systém platí od 1. 10. 2014
a) pro nové registrace (hráčů ročníku narození 2005)
b) pro prodlužování registrací všech hráčů
c) pro přestupy hráčů, počínaje přestupním termínem od 1. 11. 2014, on line systém se
týká pouze přestupů schválených oběma kluby, přestupy neschválené oběma kluby
budou probíhat podle stávajícího přestupního řádu
d) pro hostování 1. – 6. března, počínaje 2015
 
Veškeré úkony, včetně plateb, hráči vykonávají po svém přihlášení v Informačním
systému. Tištěné registrační průkazy nebudou ve stávající formě existovat, hráči si budou
moci vytisknout vlastní RP v IS ČTS formátu A4, včetně fotografie, kterou si elektronicky
dodají.
 
POPIS POSTUPU PŘI ON LINE REGISTRACI, PŘESTUPU,
HOSTOVÁNÍ
 
A) REGISTRACE, PRODLOUŽENÍ REGISTRACE
a) Hráč se přihlásí do IS, podá žádost o registraci nebo její prodlužení
b) IS hráči vygeneruje variabilní symbol platby
c) Hráč platbu uhradí
d) Odešle žádost ke schválení klubu (pouze v případě nových registrací)
e) Klub žádost schválí (pouze v případě nových registrací)
f) Systém registraci potvrdí
 
B) PŘESTUP
a) Hráč ve svém přihlášení podá v přestupním termínu přestup do nového klubu
b) Přestup schválí mateřský klub
c) Přestup schválí nový klub (musí proběhnout nejpozději do 31. ledna daného roku
24:00
d) IS vygeneruje variabilní symbol platby a po její úhradě přestup potvrdí, platba
musí proběhnout nejpozději do 10. 2. 24:00
 
C) HOSTOVÁNÍ
a) Hráč ve svém přihlášení v IS podá žádost o hostování (od 1. 3. 00:00 do 6. 3.
24:00)
b) Žádost schválí mateřský klub (nejpozději do 8. 3. 24:00)
c) Žádost schválí nový klub (nejpozději do 10. 3. 24:00)
d) IS vygeneruje variabilní symbol platby
e) Platba musí proběhnout nejpozději do 15. 3. 24:00
f) Případné písemné reklamace řeší přestupní komise do 31. 3.
 
Změny sportovně technických předpisů tenisu,
souvisejících s přechodem na on line systém registrací, přestupů a
hostování
Změny byly schváleny Výkonným výborem ČTS dne 23. 10. 2014 v Praze a vstupují
v platnost zpětně od 1. 10. 2014.
 
REGISTRAČNÍ ŘÁD
 
Článek 2 – vyškrtnout „obchodní organizace“
Článek 4 – nové znění 2. odstavce Každý klub je povinen každoročně uhradit nejpozději
do 31. 1. na účet příslušného oblastního svazu roční registrační poplatek ve výši 1.000
Článek 6 – nové znění
Všichni hráči, kteří se chtějí účastnit soutěží jednotlivců nebo družstev vypsaných ČTS nebo
nižšími svazovými orgány musí být registrováni v Informačním systému ČTS. U hráčů, kteří
hrají pouze soutěže jednotlivců, je postačující evidence v systému bez klubové příslušnosti.
Článek 7 – nové znění
Individuální registraci hráčů schvalují kluby na základě žádosti hráče, vyplněné
v Informačním systému ČTS, po uhrazení příslušného registračního poplatku. Hráči jsou
povinni prokazovat svoji totožnost registračním průkazem vytištěným z Informačního
systému ČTS nebo jiným platným dokladem s fotografií.
Článek 11 – doplnění Platnost registrace hráčů EU je omezena vždy do 30. 9. daného
roku (neplatí pro RP vydané před 1. 10. 2014). Zahraniční hráči, včetně hráčů z EU,
jsou povinni při registraci doložit vždy kopii pasu.
Článek 12 – ruší se data, týkající se říjnového termínu
Článek 13 – pro české hráče se jeho význam ruší
Článek 14 – pro české hráče se jeho význam ruší
 
PŘESTUPNÍ ŘÁD
 
Všechny změny (kromě článku 5. 3.) se týkají pouze přestupů, u kterých dojde ke
schválení oběma kluby, pro přestupy oběma kluby neschválené platí stávající PŘ
Článek 5
1. On line přestup je možno ohlásit v přestupním termínu od 1. listopadu běžného roku
do 31. ledna následujícího roku.
2. se ruší
3. Přestup, který není schválen mateřským klubem může být podán pouze v termínu 1.
– 16. ledna (ruší se říjnový termín)
Článek 12 – ruší se data, týkající se říjnového termínu
Článek 12 doplnit bod 5. – nový k on line přestupům
5. Do 10. 2. daného roku může mateřský i nový klub hráče podat proti on line
schválenému přestupu písemné odvolání. Konečné rozhodnutí o schválených
přestupech vydá přestupní komise ČTS vždy nejpozději do 28. 2. daného roku.
 
V Praze dne 27. 10. 2014
Leoš Fiala – STÚ ČTS