Komplexnosť tenisového tréningu

Je nevyhnutnou podmienkou pre správny rozvoj tenistu. Jedná sa o systematické budovanie všetkých faktorov, ktoré podmieňujú rast výkonnosti tenistu.Faktory sa navzájom ovplyvňujú a sú prepojené v jeden celok. Ten pri využití moderných tenisových poznatkov by mal pomôcť k výchove úspešného tenisového hráča.
Obsahom komplexného tenisového tréningu sú zložky, ktoré vedú k maximalizácii výkonnosti tenistu. Nezastupiteľnú úlohu tu majú technika, taktika a kondícia čiže pohybové schopnosti. V modernom tenise hrá veľkú úlohu psychická odolnosť a vyrovnanosť. V neposlednom rade je dôležité venovať dostatočnú pozornosť regenerácii.
Je treba vedieť, že jedna zložka pomáha rozvíjať druhú a naopak pri nedostatočnom rozvoji jednej nemožno uplatniť druhú. Pri absencii akejkoľvek základnej zložky tréning nie je kompletný a stráca na účinnosti a efektívnosti. Napríklad pri nedostatočnej úrovni hráčovej techniky nemožno trénovať taktické zámery.
Najdôležitejšími cieľmi každého tréningového procesu je rast výkonnosti, maximalizácia efektivity tréningu a príprava celého organizmu ako funkčného systému na zápas. Preto sa na tréning nemá pozerať ako na náhodnú zmes jednotlivých samostatných a na sebe nezávislých celkov, ale ďaleko viac sa musí klásť dôraz na ich vzájomné prepojenie pri rešpektovaní všetkej individuality športovcov. Pritom je nutné do tréningu preniesť špecifické priestorové, časové a dynamické atribúty tenisového zápasu.Bez veľkej komplexnosti v tréningovom procese sa konečného cieľa - maximálnej výkonnostnej hranice - nedosiahne.Komplexnosť je rozhodujúci faktor a východiskový bod pre akýkoľvek výkonnostný pokrok. 

 

Úloha trénera

Činnosť trénera je jedna z najdôležitejších vecí v tréningovom procese. Jeho úloha v tréningu je nezastupiteľná. Je človekom, na ktorého odbornosti, znalostiach, skúsenostiach, umenie pracovať so zverencami a mnohých ďalších dôležitých aspektoch závisí kvalita a efektivita celého tréningového procesu.

"Práca trénera spočíva vo výučbe, trénovanie, inštruovanie a v pomoci poskytovanej hráčom pri získavaní tenisových zručností, zvyšovanie výkonu a dosahovanie medzí ich možností. 

Väčšinu trénerov možno zaradiť do jednej z troch skupín trénerských štýlov:

• riadiaci štýl - typ autority: tréner robí rozhodnutia, úlohou športovca je reagovať na trénerové príkazy a jeho úloha spočíva v načúvaní pokynov, ich vstrebávanie, preberanie a nakoniec vyplnenie
• spolupracujúci štýl - typ demokrata: tréner sa o rozhodovaní delí so svojimi zverencami, funguje tu spolupráca a obojstranná dôvera
• ústupný štýl - typ liberála: tréner vydáva čo najmenej pokynov a príkazov, poskytuje malé množstvo inštrukcií, prejavuje sa tu minimálna miera vedenia a organizovania tréningov.

Najlepším štýlom je podľa všetkého spolupracujúci trénerský štýl. Tréneri by však mali využívať všetkých týchto štýlov v závislosti na danej situácii.

Podstatou trénerskej práce je však schopnosť komunikácie.  Ide o odovzdávanie a prijímanie informácií medzi trénerom a hráčom, ktoré sú pre fungovanie tréningového procesu potrebné a preto je komunikácia základným článkom schopností každého trénera. Komunikácia sa uplatňuje v niekoľkých formách pri rôznych situáciách, či už ide o individuálnu komunikáciu s hráčom pred, počas i po zápase, víťaznom či prehratom alebo komunikáciu s funkcionármi, ostatnými trénermi a rodičmi. Schopnosť správne komunikovať odlišuje dobré a úspešné tréneri od tých horších.

Podľa môjho názoru, tréner z veľkej časti určuje, akým smerom sa bude kariéra jeho zverencov uberať. Kľúčom k úspechu sú samozrejme schopnosti a zručnosti hráčov, ale tréner môže z talentovaného hráča urobiť priemerného a naopak z menej nadaného tenistu vrcholového. Od úplného začiatočníka, cez talentovaného juniora až po takmer "hotového" hráča, je výber dobrého trénera základným krokom k úspechu.


Technika v tenise

V odbornej literatúre existuje veľa definícií a objasnenie pojmu technika. Zo všetkých však všeobecne vychádza, že technika je vždy spojená s pohybom a musí byť vnímaná ako súčasť určitého komplexu, ktorý je potrebné rozvíjať, aby došlo aj k správnemu naučeniu technických zručností.

Technika v tenise je veľmi rozmanitá a s vývojom tenisu sa mení aj technika samotná. Na základe rôznych testov, skúšok a analýz existujú určité poučky, ako by mala technika jednotlivých úderov vyzerať, podľa môjho názoru je však tenisová technika úplne individuálnou záležitosťou a každému hráčovi vyhovuje iný štýl.Veľkú úlohu tu hrajú predovšetkým koordinačná postupnosť vykonávaných pohybov pri všetkých tenisových úderoch.


Tréning a rozvoj tenisovej techniky

V tenise je potrebná vysoká komplexnosť požadovaných pohybov. Existuje relatívne málo športových odvetví, kde sú kladené také vysoké nároky na túto oblasť. Nielen komplexnosť rozličných pohybov v priebehu jedného úderu, ale aj komplexnosť a súvislosti, a tiež vzájomné ovplyvňovanie rôznych kondičných, koordinačných, mentálnych a funkčných faktorov v priebehu tréningového procesu, majú rozhodujúci význam pre optimálny úspech v tréningu.

Technika môže byť optimálne rozvíjaná len vtedy, ak je chápaná ako jedna časť celého systému, čo znamená, že musí byť rozvíjaný predovšetkým celý systém. 
Tréning teda musí byť braný ako celok skladajúci sa z koordinácie, kondície, techniky, taktiky, psychologickej stránky aj sociálneho prostredia. Všetky tieto oblasti však musia byť rozvíjané vo vzájomnom prepojení. Navzájom sa ovplyvňujú, rozvoj jednej vedie k rozvoju ďalšej, naopak útlm v jednej oblasti sa negatívne prejaví aj vo všetkých ostatných.
V rozvoji techniky je nevyhnutný dlhodobý, plánovaný a systematický postup. To umožňuje hráčovi dosiahnuť vyššiu výkonnostnú úroven a neskôr aj individuálne výkonnostné hranice.
Systematický postup pri rozvoji techniky by mohol vyzerať takto:
a) výučba tenisovej technickej zručností - tzv engramov, snaha o účelnosť, efektivitu, úspornosť techniky, tréning osvojovanie techniky - výučba
b) stabilizácia techniky, umenia presadenie techniky i za iných, než ideálnych podmienok, tréning osvojovanie techniky - automatizácia
c) posledný stupeň osvojovania techniky, ukončené majstrovské ovládanie techniky - virtuozita
d) schopnosť variabilného použitia, tréning uplatnenie techniky

Tréning a výuka tenisovej techniky sú zložitým procesom, teória je stále obohacovaná o nové poznatky a výskumy. 


Úloha taktiky v tenise

V súvislosti s tenisovou taktikou rozumieme spôsob hry, ktorým sa snažíme v stretnutí prekonať súpera a zvíťaziť. Nie vždy však hráč zvolí správnu taktiku, čo znamená, že nie je schopný uplatniť v hre svoje prednosti či naopak využiť nedostatkov súperovej hry, má problém sa vyrovnať s počasím, kvalitou dvorca alebo lôpt a ďalšími faktormi ovplyvňujúcimi hru alebo je jeho výkon ovplyvnený vlastnou nesústredenosťou či nervozitou.

 

Tréning taktiky

Taktická príprava by mala využívať predovšetkým predstavivosť a intelekt hráča. Veľká časť celkového objemu tréningu by mala byť venovaná precvičovaniu najčastejšie sa v stretnutí opakujúcich situácií, teda podania a príjmu podania.

Ďalšími dôležitými aspektmi taktickej prípravy sú:
• precvičovanie voľby taktických možností
• učenie hráča uvedomenia si svojich predností a slabín
• využitie videozáznamov hry a ich analýza, pozorovanie súperov
• vedenie hráčov k pestrej hre
• tréning so spoluhráčom
• nácvik predvídania
• precvičovanie zvolenej situácia ako v hernom cvičenia, tak aj v herných podmienkach (hra na body)
• učenie hráča schopnosti rozpoznať súperove prednosti a slabiny
• prispôsobenie taktických cvičení povrchu kurtu

Taktická pripravenosť hráča je limitujúcim faktorom jeho výkonu v tenisovom zápase. Na využitie taktických zámerov je potrebná vysoká úroveň technických zručností, fyzickej zdatnosti a psychickej vyrovnanosti. Dobrý hráč by mal disponovať schopnosťou rozpoznať súperove prednosti a slabiny a úspešne použiť správnu taktiku na dosiahnutie víťazstva.

 

Kondičná príprava tenistu

Kondičná príprava je dôležitou súčasťou tenisového tréningu.Všeobecne platí, že úroveň športovej výkonnosti je podmienená úrovňou kondície. 

Kondícia je vo svojej podstate súborom pohybových schopností.Sú to relatívne samostatné súbory vnútorných predpokladov k pohybovej činnosti. Sú čiastočne vrodené a čiastočne získané. Rozdeľujeme na:
• kondičné
• koordinačné
• hybridné

Kondícia je súčasťou reťazca "kondícia-technika-taktika", ktorý musí fungovať ako celok. Pre správne pochopenie uvediem jednoduchý príklad: Ak hráč dobehne k lopte neskoro, zahrá väčšinou úder technicky zle a zároveň tak nie je schopný splniť taktický zámer.


Zásady tréningu rozvoja kondície

Rozvoj kondície je zložitým a dlhodobým procesom, ktorý prebieha v rôznych fázach počas celého roka. Tu len uvediem niekoľko všeobecných zásad tréningu kondície.

Tréningové záťaže by mali byť prispôsobené individuálnej úrovni fyzickej kondície každého hráča. Záťaž musí byť väčšia, než na akú je bežne zvyknutý, aby došlo k rozvoju a adaptácii na záťaž.Naopak ale nesmie byť väčší, než je hráč schopný zvládnuť.Mohlo by dôjsť k zraneniu a následnej strate už nabitej kondícii.Preto je ideálne zvoliť optimálnu záťaž a tú potom postupne a rovnomerne zvyšovať. A to vhodnou frekvenciou, intenzitou, dĺžkou a typom tréningu.
Súčasťou každej kondičnej prípravy musí byť dostatočná doba na regeneráciu a odpočinok, či už aktívne alebo pasívne.


Psychické predpoklady pre tenis

Aby bol športovec vo svojej činnosti úspešný, nesmie v jeho príprave chýbať veľmi dôležitý faktor, akým je psychologická príprava. Psychologická príprava slúži k zvýšeniu efektivity tréningového procesu. Pomáha zvýšiť účinnosť ostatných zložiek tréningu a uchovať výkonnosť hráča pri súťaži na rovnakej úrovni ako v tréningu.

Tenis je, vďaka zložitej štruktúre herných činností a ich značnej variabilite, psychicky veľmi náročná hra. Hráč musí zvládnuť veľké množstvo zložitých psychických situácií, záťažou a vnútorných konfliktov. To sa potom môže značne prejaviť na jeho fyzickom stave a následne aj celkovom výkone.
Aby sa hráč s týmito negatívami vyrovnal, musí preukázať vysokú mieru motivácie, vôľu po víťazstve, schopnosť koncentrácie, sebavedomie, sebaovládanie a disciplínu. 


Motivácia a koncentrácia


Pre tenis je dôležité utváranie výkonnostnej motivácie, čiže potreba podávať výkony, ku ktorým hráč ašpiruje. Miera výkonnostnej motivácie má súvislosť rastom úspešnosti a výkonnosti. Hodnota motivácie v rôznych obdobiach tenisového rastu hráčov kolíše. Nedostatok motivácie sa, rovnako ako prílišná motivácia, negatívne prejaví na jeho výkonnosti. Preto je dôležité motiváciu regulovať k individuálnemu optimu každého hráča.

Koncentrácia je schopnosť sústrediť sa len na vlastnú činnosť a udržať sústredenie po celú dobu trvania tejto činnosti.Koncentrácia je dôležitou psychickou schopnostou, ktorú je potrebné uplatňovať pri tréningu i v zápase. Hráč sa musí vedieť sústrediť iba na podnety, ktoré sú dôležité v daný okamih a podstatné pre jeho výkon. Strata alebo zhoršenie koncentrácie sú priamo úmerné s poklesom výkonu.

Najčastejším problémom z hľadiska psychiky býva nervozita, nedostatočná sebadôvera či neschopnosť hráčov udržať, rovnako ako pri tréningu, vysoký stupeň výkonu aj v zápase.Technické i kondičné faktory sa pri zmene tréningového a zápasového prostredia nemení. Je teda zrejmé, že odpoveď sa nachádza v oblasti psychiky, konkrétne v zápasovej atmosfére.Preto je nevyhnutné do tréningového procesu zahrnúť rozvoj všetkých štyroch najdôležitejších psychických schopností, ktoré majú rozhodujúci podiel na výkonnosti hráča. Mnohí tenisoví odborníci sa zhodujú v názore, že rozdiel medzi výbornými hráčmi nie je v technike, kondíciu či taktike, ale v mentálnej sile.


Výživa a regenerácia tenistu

Úloha výživy a regenerácie v tenise bola dlhú dobu podceňovaná a mnohokrát aj úplne zabudnutá. Až v poslednej dobe sa, vďaka moderným poznatkom z oblasti výživy, stala táto problematika veľmi sledovanou a je jej prikladaný veľký význam. Práve správna výživa a dostatočná regenerácia môžu byť niekedy limitujúcim faktorom vo výkonnosti tenistu. Preto je dôležité sa aspoň stručne venovať tejto téme, ako nevyhnutnej súčasti komplexného tenisového tréningu.


Zásady správnej výživy a pitného režimu

Sami tenisti a často i tréneri sú v mnohých prípadoch nedostatočne informovaní o vhodnom zložení a množstve stravy, o rozdelení denných dávok, o rozmanitosti stravy v dobe výkonu či v nekonkurenčnom období.

Cieľom dennej dávky potravín je pokryť energetickú spotrebu hráčov a umožniť mu tak čo najefektívnejší tréning a následnú regeneráciu síl. V tréningovom období má byť jedlo podávané štyrikrát až päťkrát denne - raňajky, desiata, obed, olovrant a večera.
Prvou zásadou správnej výživy je vhodné množstvo stravy v denných dávkach. Dôležité sú výdatné raňajky, ktoré by mala predstavovať 20% celkového denného energetického príjmu.Výhodou výdatných raňajok je, že hráč nemá dopoludnia pocit hladu a tiež umožňuje ľahší obed, ktorý nevedie k popoludňajšiemu pomalému trávenie a pocitu tlaku v žalúdku. 
Ďalšou zásadou je pestrá strava a jej vhodné zloženie.Najdôležitejším dodávateľom energie pre tenisový výkon sú sacharidy. Tie sa vo forme glykogénu ukladajú vo svaloch a pečeni a slúži ako zásobáreň energie pre svaly. Tiež regulujú v krvi hladinu cukru, ktorý je využívaný ako energetický zdroj mozgom. Ďalšími dôležitými zložkami stravy tenistu, sú tuky, bielkoviny, vitamíny a minerálne látky.
Veľmi dôležitým aspektom životosprávy tenisového hráča je pitný režim. V tenise je prísun tekutín podceňovaným problémom.Správny pitný režim môže v mnohých stretnutiach hráčom pomôcť k víťazstvu, ale niektorí hráči ani tréneri si neuvedomujú základné pravidlá pitného režimu: kedy piť, aké množstvo tekutín, čo piť a prečo. Pitný režim musí byť pre hráčov návykom a samozrejmosťou už od začiatku tenisového rozvoja. Hráč by mal dodržiavať pitný režim pred, počas i po výkone, ako na tréningu, tak aj pri zápase. Nemal by čakať na pocit smädu, pretože smäd je stavom, kedy je hráč už čiastočne dehydrovaný. Najvhodnejšou tekutinou pre hráčov je voda. Je to jedna z najdôležitejších látok, ktoré ľudské telo potrebuje. Má množstvo životne dôležitých funkcií a tvoria 60 až 70% telesnej hmotnosti človeka. Pri fyzickom výkone sa hráč potí a stráca tekutiny. Tie najlepšie nahradí práve voda.

 

Regenerácia

V komplexnom tenisovom tréningu má, rovnako ako rozvoj techniky, taktiky a kondície, svoje miesto i regenerácia. Súčasné moderné nároky tenisu kladú na hráča veľké požiadavky, trénuje sa častejšie a tvrdšie. V súvislosti s tým by mala narastať aj doba a intenzita regenerácie. Ideálne súhru týchto aspektov dokladá fakt, že vhodná regenerácia môže zvýšiť intenzitu tréningu až o 30%.

Základnými formami regenerácie sú aktívne a pasívne forma.Pasívna regenerácia je samovoľnou činností organizmu, ktorá prebieha bez vonkajšieho pričinenia. Aktívna regenerácia využíva vonkajších zásahov, metód a procedúr k urýchleniu procesu pasívnej regenerácie a umožňuje tak zvýšenie tréningovej intenzity.
Regenerácia je ďalším nevyhnutným faktorom ovplyvňujúcim úroveň tréningového procesu. Nedostatočná doba regenerácie, či jej úplná absencia, sa môže veľmi negatívne prejaviť v kondícii hráčov a následne dochádza k zníženiu výkonnosti v tréningu a tým aj pri súťaži.